Work-Life Balance – Tema 2: Psykososialt Arbeidsmiljø

Den andre modulen i «Work-Life Balance» kampanjen til Aker Care har fokus på arbeidsmiljøet og hvordan dette påvirker oss.

For å tilstrebe økt balanse mellom arbeidsliv og fritid er det avgjørende hvordan arbeidet er organisert.

Begrepet psykososialt arbeidsmiljø handler om hvordan vi har det på jobben. De psykososiale forholdene på jobben kan forståes på mange måter. En av flere modeller som beskriver dette er den anerkjente krav-kontroll-sosial støttemodellen og minner oss på hvor viktig den sosiale dimensjonen på jobb kan være for å hindre sykdom, fremme helse og dermed skape økt mulighet for balanse mellom arbeid og fritid.

Det er godt dokumentert at en belastende arbeidssituasjon med høye jobbkrav kombinert med liten mulighet til å styre egen arbeidshverdag øker risikoen for en rekke helseproblemer, spesielt hjerte- og karsykdommer, mentale helseplager samt økt sykefravær og uførhet.

Når ansatte opplever sosial støtte ser vi at de negative effektene av lav kontroll og høye krav, reduserer sannsynligheten for å bli syk. Sosial støtte kan altså sees på som en buffer mot fysiske og psykiske helseplager som følge av forhold på jobben.

Modellen har fokus på rammene og organiseringen av arbeidet. I følge modellen skaper man vekst og utvikling hos de ansatte når moderat høye krav og utfordringer blir kombinert med varierte arbeidsoppgaver og muligheter og de ansatte opplever å kunne å styre egen arbeidshverdag

Mange arbeidstakere opplever periodevis at de har liten kontroll og høye krav på jobben. De fleste blir ikke syke når en slik opplevelse finner sted, men hvis den vedvarer over tid øker risikoen for sykdom. Arbeidstakere som opplever sosial støtte på jobben har mindre risiko for sykdom enn de som ikke opplever sosial støtte på jobben.

Vi kan fastslå at sosial støtte på jobben og god kontroll, beskytter den enkelte arbeidstaker mot uheldige helseeffekter. Sosial støtte kan gis av kollegaer ved eksempelvis å dele felles utfordringer, gi hverandre tilbakemeldinger og anerkjennelse.

3 komponenter i et godt psykososialt arbeidsmiljø

  1. Realistiske jobbkrav
  2. Opplevelse av kontroll i egen arbeidshverdag
  3. Sosial støtte fra kolleger og ledelse

Figur: Krav-Kontroll-Sosial støtte

Referanser

Johnson & Hall, 1988: Job strain, work place social support, and cardiovascular disease: a cross-sectional study of a random sample of the Swedish working population.

Karasek (1979) Job demands, job decision latitude, and mental strain: Implications for job redesign

Knardahl, 2016 Arbeidsplassen og sykefravær – Arbeidsforhold av betydning for sykefravær

Stansfeld & Candy (2006) Psychosocial work environment and mental health