Bedriftshelse

Bedriftshelse arbeider med å oppdage og overvåke arbeidsrelaterte helserisikoer og gi råd til ansatte og selskapet om hvordan man bør gjennomføre målrettede tiltak for å forebygge sykdom og skade.

BHT- med ekspertise på arbeidshelse!

Bedriftshelsetjeneste er fagkyndige rådgivere innen forebyggende helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Bedriftshelsetjenesten arbeider med å oppdage og overvåke mulige arbeidsrelaterte helserisikoer og gir råd til ansatte og selskapet om hvordan man bør gjennomføre målrettede tiltak for å forebygge sykdom og skade.

BHT har systematisk opplæring i gruppebasert forebyggende arbeid, som undervisning og rådgivning til arbeidstaker og arbeidsgiver. Vi er utstyrt med spesialkompetanse knyttet til trygdemessige forhold og sykefraværsoppfølging. Kombinasjonen av medisinsk kompetanse og kunnskap om arbeidsplassen gir oss et unikt utgangspunkt for å følge opp sykefravær, og tilrettelegge for at syke, skadde og eldre arbeidstakere fortsetter å levere på jobb.

Godt arbeidsmiljø – økt produktivitet

Å delta i arbeidslivet skal være helsefremmende. Et godt arbeidsmiljø er viktig for å skape en attraktiv arbeidsplass med økt motivasjon blant medarbeidere og utvikling av identitet. Bedriftshelsetjenesten er ekspert på sammenhengen mellom arbeidsmiljø og helse

– og er en nøkkel for økt produktivitet og redusert sykefravær i din bedrift.

En god bedriftshelsetjeneste reduserer sykefraværet, og har en positiv effekt på sykenærvær: Flere ansatte går på jobb til tross for helseproblemer. Tilrettelegging på arbeidsplassen står her sentralt. Studier viser også at bedriftshelsetjenesten spiller en viktig rolle der de ansatte trenger å gjøre livsstilsendringer, for eksempel knyttet til overvekt og røykestopp.

Bli rådgitt av bedrifthelsetjenesten!

Vi bidrar til et bedre arbeidsmiljø, bedre funksjonsevne, et mer inkluderende arbeidsliv – og økt produktivitet på din arbeidsplass.

De mest sentrale oppgavene til bedriftshelsetjenesten er:

 • Kartlegging av arbeidsmiljøet (fysiske og organisatoriske/psykososiale faktorer)
 • Bedriftshelsetjenesten bistår arbeidsgiver ved planlegging, tilrettelegging og organisering av arbeidet, samt andre forhold som har betydning for helse og trivsel på arbeidsplassen.
 • Ergonomi: Bedriftshelsetjenesten gir råd ved planlegging av nye arbeidsplasser, ved forbedring og endring av eksisterende arbeidsplasser, og ved innkjøp av nytt utstyr. Vi kan også vurdere mulige forbedringer ved uheldige arbeidsstillinger, og ved tungt og ensformig arbeid. I tillegg kan vi gi opplæring i hensiktsmessig arbeidsteknikk.
 • Kjemiske stoffer, støv, støy og lys: Bedriftshelsetjenesten har kompetanse til å bistå med ulike målinger, vurdere disse og gi forslag til tiltak. Vi kan innhente helseinformasjon om ulike stoffer og informere om risikofaktorer og skadevirkninger som kjemiske stoffer kan gi.BHT kan orientere om eventuelle muligheter for utskiftning til mindre helseskadelige stoffer (substitusjon).
 • Inneklima: Bedriftshelsetjenesten kan bistå med kartlegging av inneklimaet og komme med forslag til tiltak. Vi kan gi råd om ventilasjon, punktavsug, renhold og andre tiltak for bedring av inneklimaet.
 • Målrettede helseundersøkelser: Det kan være nødvendig å foreta helseundersøkelser for å forebygge og hindre utvikling av arbeidsrelaterte helseskader. Arbeidsgiver har plikt til å sørge for dette ved enkelte typer arbeid med særlig helserisiko.
 • Ulykkesforebyggende arbeid: Bedriftshelsetjenesten kan bistå bedriftene med å identifisere risikoforhold og foreslå tiltak. Vi kan også kunne gi råd om verneinnretninger og verneutstyr.
 • Sykefraværsforebyggende arbeid: Bedriftshelsetjenesten kan bistå virksomheten med sykefraværs- og attføringsarbeidet. Vi kan foreta en funksjonsvurdering av den enkelte arbeidstaker i forhold til restarbeidsevne.
 • Arbeidsrelaterte helseundersøkelser: Dersom man har helseplager som man tror kan være arbeidsrelaterte vil bedriftslegen kunne gjøre en helseundersøkelse med tanke på behandling, tiltak, forebygging og trygde/forsikrings rettigheter.
 • Kurs: Våre kurs gir deg inngående innsikt i tema som fører til at ansatte blir friskere, tryggere og mer motiverte. Kurstilbudet er skreddersydd og er en blanding mellom lovpålagte og tema baserte kurs,  utarbeidet i tett samarbeid med virksomhetene.
 • Attester: Helseundersøkelse og utstedelse av attester for virksomheten eller myndigheter. Som for eksempel:  fit for travel, offshore, bil, sjømann, redningspersonell, arbeid i varme omgivelser etc..
 • Andre oppgaver: Bedriftshelsetjenesten deltar i virksomhetens arbeidsmiljøutvalg, men bare som rådgivende medlem. Vi deltar i virksomhetens AKAN-arbeid (rusproblematikk på arbeidsplassen) og gir opplæring innen de ulike arbeidsmiljøforholdene i virksomheten.