Spørsmål og svar

 

 1. Hva tilbyr Aker Care?
 2. Hvem kan bruke Aker Care?
 3. Hvilke type helsepersonell vil være tilgjengelig?
 4. Hvordan vil taushetsplikt og personvern ivaretas?
 5. Hva koster det og er det noen grense for antall konsultasjoner?
 6. Vil Aker Care erstatte fastlegen?
 7. Vil jeg bli kalt inn til helseundersøkelse?

1. Hva tilbyr Aker Care?

 • Rask responstid ved behov for helsehjelp og kort vei til de fleste tjenestene
 • En samkjørt og forbedret bedriftshelsetjeneste
 • Tilbud om trening og andre helsefremmende aktiviteter på arbeidsstedet
 • Helsekartlegging og kontroller basert på individuell sykdom og skaderisiko
 • Tett oppfølging ved sykemelding eller fare for sykmelding
 • Raskere og mer spesialisert hjelp ved arbeidsrelaterte helseproblemer

2. Hvem kan bruke Aker Care?

Alle ansatte i selskaper med Aker Care medlemskap har tilgang til Aker Care tjenester. Eksterne og innleide kan bruke Aker Care tjenester, men må betale for konsultasjoner og tjenester i henhold til prisliste som er tilgjengelig på hvert senter.

Ansattes familiemedlemmer er ikke omfattet av Aker Care-ordningen, med unntak av familie til ansatte på internasjonale oppdrag eller expatriates i Norge med familiemedlemmer som inngår i kontrakten. Aker Care vil imidlertid gi råd til alle ansatte som har utforinger med å utføre jobben sin på grunn av et alvorlig helseproblem i familien

3. Hvilke typer helsepersonell vil være tilgjengelig?

Alle Aker Care-sentrene har lege, sykepleier, fysioterapeut og psykolog. Yrkeshygieniker og ergonom vil være tilgjengelig for rutinemessige besøk og på forespørsel til alle lokasjoner med drift som krever slike tjenester. Antall fagfolk vil bli bestemt av hvor mange ansatte det er på de ulike arbeidsplassene hvor Aker Care er tilstede. På enkelte steder vil det også bli brukt eksternt innleide helsetjenester. Vi vil samarbeide med både privat og offentlig helsevesen for å finne de beste løsningene på helseproblemer som krever spesiell vurdering og /eller behandling.

4. Hvordan vil taushetsplikt og personvern ivaretas?

Håndtering av konfidensialitet rundt helsespørsmål er høy prioritet hos Aker Care og vi vil anstrenge oss maksimalt for å bygge og beholde tilliten til alle våre ansatte . Alle Aker Care ansatte er pålagt taushetsplikt i tråd med helsepersonelloven og er bundet av forskrifter gitt av norske helsemyndigheter om håndtering av konfidensiell informasjon.

Aker Care leger, fysioterapeuter, psykologer og sykepleiere vil primært jobbe enten i bedriftshelsetjenesten eller i personalhelsetjenesten. Pasientjournaler fra disse to tjenesteområdene vil bli logget inn i separate journalsystemer, og sensitiv informasjon vil ikke bli delt mellom enheter uten arbeidstakers samtykke.

5. Hva koster det og er det noen grenser for antall konsultasjoner?

Alle tjenester på Aker Care sentrene er gratis for ansatte i de Aker-selskapene som har en tjenesteavtale med Aker Care. Kostnadene er dekket gjennom en årlig avgift betalt av selskapene. Imidlertid må den ansatte betale en egenandel på 180,- kr per konsultasjon for personlige helseproblemer (ikke arbeidsrelatert).

Antall konsultasjoner hos personalhelsetjenesten for en enkelt sykdom/skade vil bli begrenset som følger: tre konsultasjoner hos personallege og tre hos fysioterapeut eller psykolog (der hvor psykolog er tilgjengelig). Ytterligere tjenester fra Aker Care vil avhenge av senterets kapasitet og du kan bli henvist til din fastlege eller en annen ekstern lege.

Undersøkelser og behandlinger fra ekstern helsepersonell vil ikke bli subsidiert og må betales fullt ut av den ansatte

6. Vil Aker Care erstatte fastlegen?

Nei, personallegen i Aker Care vil fungere som et supplement til din egen fastlege og bistå med en raskere og mer praktisk konsultasjon når du ønsker det utført på vårt helsesenter. Dersom du har behov for flere enn 3 konsultasjoner relatert til samme helseproblem, kan Aker Care henvise deg til fastlegen din for videre oppfølging eller til en legespesialist om nødvendig.

7. Vil jeg bli kalt inn til helseundersøkelse?

Arbeidstakere som utfører jobber som krever rutinemessige helseundersøkelser på grunn av nasjonale forskrifter vil bli innkalt til Aker Care.

Ikke-obligatoriske helseundersøkelser av arbeidstakere vil også bli gjennomført på grunnlag av alder og helserisiko evaluering. Hyppigheten av slike helsekontroller vil variere avhengig den enkeltes sykdomsrisiko og eksponering til helserisiko på arbeidsplassen i tillegge til det enkelte senters kapasitet.