Q2 Kampanje – Hva er avhengighet?

Avhengighet innebærer noe en ikke klarer seg uten eller noe man er overdrevent, nærmest tvangspreget opptatt av. Det kategoriseres gjerne i spillavhengighet og rusavhengighet.

Avhengighet er preget av:
– Mangel på kontroll over aktiviteten (alkohol, rusmidler, spilling)
– Adferden og/eller bruken opprettholdes selv om den har store negative konsekvenser (sosialt, helsemessig eller økonomisk) for vedkommende.
– Mye tid og energi brukes på å bagatellisere, rettferdiggjøre og skjule avhengigheten
– Den utvikler seg ofte over tid

Årsaker til avhengighet
Vi finner avhengighet i alle aldersgrupper, i alle sosiale lag og hos både mann og kvinne. Felles for alle er at bildet er komplekst, og at flere faktorer griper inn i hverandre. Alle mennesker har en historie som preger oss, og for å forstå hvorfor noen blir avhengige er det viktig å klare å se hele mennesket bak avhengigheten. Det kan være mange grunner til at noen får et problematisk bruk og avhengighet av alkohol, narkotika eller spilleaktiviteter. Vi har ulik grad av sårbarhet eller disposisjon for å utvikle avhengighet. Vi har i tillegg forskjellig livserfaring som vi bærer med oss, det kan være traumer, livskriser, psykiske problemer eller andre belastninger. Ofte ser vi at avhengigheten er et symptom på andre bakenforliggende årsaker. Klarer vi å se mennesket bak symptomene, eller blir vi blinde på fordommer og forutinntatte holdninger?

Ledere sier ofte de er redde for å ta feil og å ødelegge en god relasjon dersom de er bekymret for en ansatt eller har en mistanke om rus- eller spilleproblematikk. Den ansatte selv er redd for å miste både ansikt og jobben dersom de åpner opp om sine utfordringer og ber om hjelp. Allikevel er det viktig å åpne opp for en dialog og ta «den nødvendige samtalen». Ler mer på akan.no om hvordan du kan gjennomføre «den nødvendige samtalen» hvis du er bekymret for en ansatt.

Hvor kan du henvende deg for å få råd?
– HR avdelingen er en viktig ressurs og støttespiller i forbindelse med mistanke og oppfølging av avhengighet hos ansatte.
– Aker Care bistår ledere og ansatte med veiledning og råd med mistanke om avhengighet.
– Akan kompetansesenter for rus – og avhengighetsproblematikk på arbeidsplassen er et trepartssamarbeid mellom partene i norsk arbeidsliv. Akans hovedoppgave er å forebygge avhengighetsproblemer i norsk arbeidsliv, samt å bidra til at ansatte med rusmiddelproblemer får hjelp. Akans veiledningstelefon: 22 40 28 00. Les mer på akan.no

Kilde: Akan.no