Q1 Kampanje – Mental Helse – Selvivaretagelse og hvordan være en god kollega

Vi mennesker har en mental og en fysisk helse, og årene med pandemi har for mange betydd ekstra belastning for den mentale helsen. Vi vet ikke om flere har utviklet psykiske lidelser i forbindelse med pandemien, men vi har sett en økning i rapporterte psykiske helseplager. Gjennom dette blogginnlegget ønsker AkerCare å normalisere mental uhelse og beskrive forskjellen mellom psykiske plager og psykiske lidelser.

Vi ønsker å trekke frem de to vanligste psykiske diagnosene; angst og depresjon, og vil gi tips og råd til selvhjelp til deg som sliter eller om du kjenner noen som sliter.

Psykiske plager versus psykiske lidelser
Mental uhelse kan ramme alle mennesker, og det er vanlig å skille mellom psykiske plager og psykiske lidelser. Psykiske plager er mentale vansker som er plagsomme, men ikke i den grad at de kan betegnes som diagnoser. Eksempel på slike plager kan være engstelse eller søvnløshet og dette er noe de fleste mennesker tidvis vil oppleve. Psykiske lidelser brukes når bestemte diagnostiske kriterier er oppfylt.

Hva skal man se etter?
Depresjon og angst er vanlige psykiske helseplager og opptrer ofte sammen. Det kan variere fra lette forbigående plager til mer alvorlige lidelser. Det kan føles tungt, ensomt og energitappende. Det finnes god behandling for både depresjon og angst og det er også mulig å forebygge depresjon.

Symptomer på depresjon:
Nedsatt stemningsleie
Interesseløshet
Nedsatt energi, slitenhet
Konsentrasjonsproblemer
Hukommelsesproblemer
Negative tanker
Irritabilitet
Redusert selvtillit
Søvnforstyrrelser

Symptomer på angst:
Nervøsitet og uro
Redselsfølelse
Hjertebank og skjelving
Pustevansker

Til sammen vil summen av symptomene påvirke hvor godt du fungerer i hverdagen.

Råd til selvhjelp og kollegastøtte
Hvordan du tenker om deg selv og måten du snakker til deg selv på kan være en viktig bidragsyter til hvordan du har det. Tenk gjerne over følgende:
– Er jeg snill og omsorgsfull mot meg selv, eller er jeg streng og kritisk?
– Er jeg skamfull, eller har selvforakt? Da kan du øve deg på å styrke din egen selvmedfølelse ved å begynne å møte deg selv med mer aksept, interesse og omsorg.

Opplever du frykt og angst er det lett å unngå det du frykter. For å minske frykten og gjenvinne mestring er det lurt eksponere deg for det du frykter. Det å trene deg i å stå i, og mestre ubehagelige situasjoner kan styrke deg selv på sikt.

Alle har en grense for hvor mye vi tåler av påkjenninger. Blir påkjenningene for store vil kroppen sende ulike signaler som det er viktig å ta på alvor. Det er derimot ikke alle som kjenner til de signaler kroppen sender og fortsetter med å presse, neglisjere, kritisere eller bebreide seg selv. Det kan da være at du har behov for økt forståelse, mer aksept, hvile og kanskje du trenger noen å snakke med slik at du igjen opplever mestring.

Å være i aktivitet sammen med andre mennesker styrker den mentale helsen vår. Et godt arbeidsmiljø kan beskytte oss mot mental uhelse, og samhandling med gode kollegaer kan bidra til å styrke vår mentale helse. Forskningslitteratur fra STAMI viser at ansatte som rapporterer høy sosial støtte, opplever mindre søvnforstyrrelser (Linton et al., 2015), og er mindre utsatt for å oppleve psykisk utmattelse (Aronsson et al., 2017). Motsatt finner man at et dårlig sosialt klima på arbeidsplassen kan bidra til å øke risikofaktorene for psykiske plager (Theorell et al., 2015).

Hvis du mistenker at noen rundt deg sliter gir vi deg noen råd til hvordan du kan hjelpe, og husk, det er ingen fasit her og det viktigste er at du gjør så godt du kan, og viser at du bryr deg.

  • Tørr å spørre: Hvordan har du det?
  • Innta en vennlig og nysgjerrig holdning
  • Ta deg tid til å lytte
  • Still gjerne åpne spørsmål: «Hvordan går det med deg?»
  • Foreslå å gjøre noe sammen

Når selvhjelpsråd og kollegastøtte ikke er tilstrekkelig bør du oppsøke profesjonell helsehjelp og støtte.

Referanser
www.kognitiv.no
www.psykologforeningen.no
www.onlinepsykologene.no
www.mentalhelse.no
www.fhi.no
www.stami.no