Hørselvern

Hva er støy? I dagligtalen defineres ofte støy som uønsket lyd. Sterk støy, særlig smell og høye lyder kan føre til nedsatt hørsel og øresus.

Helseeffekter av støy:  Vedvarende høye støynivåer og impulsstøy kan føre til nedsatt hørsel og øresus, men midlertidig tap av hørsel er vanligere enn permanent tap av hørsel.

Hørselstap som skyldes støy på arbeidsplassen er den vanligste yrkesskaden i Norge. Omlag halvparten av meldingene om yrkessykdom Arbeidstilsynet/Petroleumstilsynet mottar er meldinger om hørselskader. Derfor er det å verne om ørene en meget god investering.

Forskning har vist at hørselen kan bli gradvis skadet ved stadig eksponering for en middelverdi på over 80-85 desibel (dB) i løpet av en åtte timers arbeidsdag (kontinuerlig lyd), og hørselsskade og øresus kan oppstå umiddelbart ved eksponering for et kortvarig lydtrykk på >130 dB (impulslyd).

De fleste av oss vil uavhengig av støyeksponering oppleve et hørselstap som følge av økende alder. Støy kan gradvis eller umiddelbart gi nedsatt hørsel og øresus avhengig av lydtrykknivå og eksponeringstid. Støy kan også ha andre virkninger på helsen, selv ved lydtrykknivåer lavere enn det som kan gi hørselsskade. Forskning har vist at støy kan gi økt risiko for symptomer på stress og medføre fysiologiske endringer i hjerte- og karsystemet (økt blodtrykk). Støy kan også medføre økt risiko for arbeidsskader ved at man ikke oppfatter eller forstår signaler riktig, eller ved at fare- og varselsignaler overdøves. Tretthet, irritasjon og redusert konsentrasjonsevne og oppmerksomhet kan også være konsekvenser av støy.

Forskrift om vern mot støy på arbeidsplassen gir verdier for tillatt lydnivå i arbeidsmiljøet. Verdiene er tilpasset egenskaper ved ulike typer arbeidsforhold. Ved de fleste typer arbeidsforhold er det ikke tilstrekkelig at arbeidstakerne sikres mot et støynivå som kan gi hørselsskade. Forskriften skiller ut tre hovedgrupper.

Støygruppe 1 kjennetegnes av arbeidsforhold hvor det stilles store krav til vedvarende konsentrasjon, eller hvor samtaler utføres (for eksempel kontorlokale) Høyeste tillatte lydtrykk i denne gruppen er satt til en middelverdi på 55 dB(A) i løpet av én time.

Støygruppe 2 kjennetegnes ved aktiviteter som ekspedisjon i forretninger/varehus og servering ved bevertningssteder. Høyeste tillatte lydtrykk i denne gruppen er satt til en middelverdi på 70 dB(A) i løpet av én time.

Støygruppe 3: kjennetegnes av arbeidsforhold med støyende maskiner og utstyr. Høyeste tillatte lydtrykk i denne gruppen er satt til en middelverdi på 80 dB(A) i løpet av en åtte timers arbeidsdag.

Ved kun 90 % bæretid av hørselvern kan man ikke lengre forvente seg noen sikker beskyttelse. Det er svært viktig å bruke hørselvern 100% av tiden i støyende miljøer hvis du skal få den beskyttelsen som det valgte hørselvernet gir.

Link til flygeblad om bruk av hørselvern

Kilder:

  • Lie et al. Occupational noise exposure and hearing: a systematic review. Int Arch Occup Environ Health 2016; 89(3): 351-72
  • Skogstad et al. Systematic review of the cardiovascular effects of occupational noise. Occup med 2016; 66(1): 10-16
  • Dzhambov et al. Occupational Noise Exposure and the Risk for Work-Related Injury: A Systematic Review and Meta-analysis. Ann Work Expo Health 2017; 61 (9): 1037-1053
  • Lie et al. Støy i arbeidslivet og helse. STAMI-rapport nr 10, årgang 14, Oslo: STAMI, 2013.
  • Lie A et al. Støy i arbeidslivet og helse. STAMI-rapport/-nr 10, Oslo: Statens arbeidsmiljøinstitutt, 2013.
  • Lie et al. Occupational noise exposure and hearing: a systematic review. Int Arch Occup Environ Health 2016; 89(3): 351-72
  • Dobie RA. The Burdens of Age-related and Occupational Noise-Induced Hearing Loss in the United States. Ear Hear 2008; 29(4): 565-577