Hvordan lykkes i den nye arbeidshverdagen?

Morgendagens vinnere i arbeidslivet er de som klarer å tilby fleksible digitale løsninger og skape en kultur som snakker både til hodet og hjertet.

Den siste tiden har vist oss hvor raskt endringer kan skje og vi opplever hvor avhengig vi er av hverandre. I mitt arbeid som psykolog hos Aker Care opplever jeg at mennesker reagerer svært ulikt på de endringene som skjer. Mange er blitt dyktige på å ta i bruk de mulighetene som digitale løsninger gir oss og mange savner å møte kollegaene sine på jobben. Hvordan vi får løst arbeidsoppgavene på en best mulig måte er avgjørende for trivsel og motivasjon.

Fremtidens vinnere skaper gode løsninger. Vi har blitt «hyperdigitaliserte» på kort tid og gjennomgått en digital transformasjon som i normale tider ville tatt flere år. En av grunnene til at vi har evnet å omstille oss og lært mye nytt digitalt, er fordi det har opplevdes som helt nødvendig. Jeg ser at mennesker har en tilpasningsevne som har blitt svært synlig den siste tiden. Det er mye som har fungert godt, og morgendagens vinnere i arbeidslivet er de som lykkes med å skape gode løsninger for den nye arbeidshverdagen, og som lykkes med «reboarding»; å få eksisterende medarbeidere tilbake i en ny arbeidshverdag på en tilfredsstillende måte.

Finn balansen mellom jobb og privatliv. Mange opplever positiv sammenheng mellom jobbtilfredshet og selvopplevd produktivitet. Det er bra. Men på den negative siden kan det være vanskelig å finne balansen og grensegangen mellom jobb og privatliv. Ofte legger medarbeideren inn flere arbeidstimer når arbeidet skjer hjemmefra fordi arbeidstiden ikke lenger har noen opplevde tydelige grenser.

Foreløpig viser undersøkelser at det er mye som er usikkert rundt medarbeideres retur til en mer normal arbeidssituasjon, og forskningen viser at det er flere spørsmål enn svar (Ref: Stami) når den nye arbeidshverdagens skal utformes. Når det gjelder eksempelvis bruk av hjemmekontor er det ikke en «One Size fits all» og det ser ut som det er viktig at dette tilbys som et frivillig alternativ og at det doseres med forsiktighet. Virksomheter som tåler å stå i usikkerhet og som kanskje også klarer å se på tiden vi lever i som et mulighetsrom og et rom med stort potensial, vil mestre tiden fremover godt.

Hvordan lykkes vi? Verdier som kan være viktige å beholde i den nye arbeidshverdagen er evnen til fleksibilitet og tilpasning. Ny teknologi gir muligheter for medarbeidere til å ha digitale møter og dialog uten fysisk forflytning. Teknologi kan med andre ord medføre mer effektivitet. Digitale møter krever ofte en bedre strukturert agenda og planlegging. Det er viktig å være presis og holde fremdrift. Dette understøtter en bedret arbeidsflyt og høyere effektivitet.

Bedriftskultur skapes ved å snakke til hodet og hjertet. For å lykkes med å utforme morgendagens arbeidsplass, må man også sørge for at alle er kjent med de digitale løsningene og det er også en fordel å kjenne menneskene man skal samhandle og samarbeide med.  De som lykkes med digitale møter best er de som ikke bare snakker fag, men som også setter av tid til å snakke om andre temaer. For å skape kultur må man altså snakke både til hodet og hjertet akkurat slik man samtaler rundt et leirbål. De som mestrer dette best, har en større sjanse for å skape tilhørighet og samhold blant medarbeidere. Tilhørighet og samhold er psykologiske behov som mennesker har uavhengig av pandemi og viktig å søke å tilfredsstille hos de ansatte.

Et annet moment jeg har lagt merke til er det for mange nå viktig å ha muligheten til å kunne møtes ofte og ha lav terskel for å samhandle digitalt. Dette er det mange som opplever som krevende. Jeg tror mange synes det er krevende fordi det er uvant og fordi mange eksempelvis reserverer seg mot å ta for stor plass i digitale møter. Ungdom som vokser opp med digitale plattformer viser ikke denne sjenansen og mestrer det digitale samspillet på en mer naturlig og bedre måte enn eldre medarbeidere.

Morgendagens vinnere ser mulighetsrom. Når vi nå er i gang med å skape den nye arbeidshverdagen er det viktig ta med det vi vet når det gjelder f.eks. bruk av hjemmekontor. Det er mye usikkerhet og forskningsgrunnlaget er svakt. Rådet til virksomhetene på vei inn i post corona-perioden er å ta hensyn til denne usikkerheten i planlegging og risikovurderinger. Det finnes ikke en «one size fits all» løsning, og vi har behov for mer kunnskap om hva som fungerer eksempelvis når det gjelder graden av bruk av hjemmekontor.

De virksomhetene, avdelingene og prosjektene som treffer best vil kunne få en arbeidsmiljøgevinst med potensielt positive virkninger for helse, sykefravær og frafall.  God bedriftskultur gir også resultater på bunnlinjen og virksomhetenes resultater, kvalitet og konkurransekraft. Vi kan altså hevde at bedrifter som lykkes med endringene vi nå står ovenfor, og ser tiden vi lever i som et mulighetsrom, vil bli morgendagens vinnere i arbeidslivet.

Jan-Martin Berge, Psykologspesialist Aker Care